Forskning

Verkotans team har lett och deltagit i många innovativa, utmanande och intressanta forskningsprojekt under sina år i branschen. Våra särskilda metoder så som nya RF-trådlösa testsystem av prestanda har vi utvecklat tack vare våra tidigare R&D-projekt tillsammans med våra kunder. Här följer korta introduktioner för några av projekten.

Forskning
Artificiell intelligens för gröna nätverk (AI4Green)

Framväxten av nya tjänster och den förväntade explosionen av antalet anslutna objekt, dvs. Internet of Things (IoT), kommer att leda till en exponentiell tillväxt av mobil nätverkstrafik. På grund av dessa faktorer kommer effektiv övervakning, modellering och övergripande kontroll av nättrafik att bli svårt. Just därför finns det behov av kraftfulla metoder för att lösa de utmaningar som vi står inför när det gäller nätverksdesign, distribution och hantering. Artificiell intelligens och maskininlärning har framgångsrikt tillämpats inom olika områden som medicin, ekonomi och astronomi, för att nämna några. Nu när en ny forskningsaxel om användning av konstgjord intelligens för att förbättra gröna och effektiva kommunikationsnätverk, håller på bli en realistisk möjlighet för att kontrollera nätverkets energiförbrukning, optimera innehållsleverans och utveckla nya tjänster som utnyttjar datainsamling och inlärning. Huvudsyftet med det industridrivna projektet European Celtic AI4Green är att uppnå en förbättring på cirka 30−40 % av end-to-end energieffektivitet jämfört med aktuella nätverk. Detta mål är en mycket stor utmaning men är möjligt att uppnå med tanke på resultat som uppnåtts av IT-branscher för drift av datacentra och nätåtkomst. Dessa nätverkssegment är de mest energikrävande delarna i IT-infrastrukturen.

Tillförlitlig industriell kommunikation genom luft (ReICOvAir) 2016–2018, EU Eureka Celtic+

”Ett nödvändigt betygsättningssystem för trådlösa kommunikationssystem för industriell Internet of Things utvecklades, standardiserades och integrerades i en enda omfattande testlösning för mjuk- och hårdvara i ReICOvAir-projektet.

Konsortiet består av Fraunhofer IIS, Fraunhofer HHI, GHMT, Qosmotec och ifak från Tyskland, Centre for Wireless Communications, Verkotan, Sapotech och Kaltio Technologies från Finland samt Software Quality Systems S.A., Trimek S.A., HOP Ubiquitous S.L., Engine Power Components Group Europe från Spanien. Projektet fick en Celtic Plus-märkning och TEKES godkände finansiering för de finska partnerna.”

Detta multinationella Celtic-projekt bidrog till att modellera radiokanalen för den industriella miljön. Verkotan fick värdefull kunskap om testdesign för hårdvara samt utvärdering.

WearMark - SME-1 (2015)

Verkotan genomförde en studie för att hitta affärsmöjligheter för en labbtestmiljö för bärbara enheter (”wearables”) som framgångsrikt kan ersätta och överträffa fälttester genom att simulera verkliga fältscenarion, t.ex. flervägsmiljö, kropps- och armrörelse och testning utan kablar. Detta projekt har fått finansiering från [Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020] [Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2014–2018] enligt bidragsavtalet nr [717350].

Verkotan skapade en affärsplan för att definiera den bästa strategin för kommersialisering för bedömning av metod och teknisk genomförbarhet av OTA-testmiljön för kategorierna hälsovård och medicin, sport och bärbara enheter (”wearables”) för smarta industrikläder.

5G-testnätverk

”Anläggningar för 5G-testnätverk placerade i Uleåborg i norra Finland, erbjuder unika möjligheter att testa 5G-teknik, dess komponenter eller nya tjänster i realtid. 5GTN är världens bredaste 5G-testnätverk med öppen åtkomst och består av flera platser och har goda kontakter med nationella och globala testmiljöer.”

Att vara en del av 5GTN-samfundet är en värdefull tillgång för Verkotan och alla intresseföretag. Genom samarbete mellan de lokala teknikledarna kan vi lära av varandra och tillsammans skapa ett gemensamt mervärde för alla i samhället. För Verkotan som verkar inom den trådlösa industrin innebär detta samarbete fler möjligheter att hjälpa oss att verifiera prestanda i en mycket realistisk radiomiljö.

WERME- bärbar mobil utökning

”Hilla ETR-projekt WERME var inriktat på att identifiera och lösa grundläggande problem i samband med implementering av flera radioprodukter. Med erfarenheterna och plattformen för WePe-projekt fanns en solid grund för vidare forskning. Målet var att skapa den bästa prestandan för bärbara enheter och kvalitet i Uleåborg.”

Verkotan siktar på att bli världens ledande testhus för bärbara enheter. Vi identifierade detta som en affärsmöjlighet att expandera till mätningstjänster av prestanda för framtida bärbara produkter som utnyttjar låg energi, lång räckvidd realtidskommunikation. Detta projekt lyckades utnyttja nya radiosystem för nästa generation av bärbara enheter (”wearables”). Dessutom fortsatte WERME-projektet att utöka WePe-projektet inom GPS-området.

CoMoXX- Hilla-projektkonsortiet (The Hilla Project Consortium) (2017)

”Syftet med projektet var att bygga en bäst-i-klassen kommunikationsmodul för dåliga nätverksförhållanden avsedd för fordonstillverkare senast 2017. Uppgifterna måste förses med information för precisionspositionering, även under förhållanden där satellitpositionering inte är tillgänglig. Konsortiet består av Lewel Group, Antcore, Verkotan och ett team från Uleåborgs universitet (CWC).

Denna nya och mångsidiga kommunikationsmodul för dåliga nätverksförhållanden var avsedd att möjliggöra positionsmarkering baserad på platssensorer. Verkotan vann mycket värdefull information från denna forskning.

DiCo- Digital Contacting for Boosted Customer Value (2016)

”DiCo-projektet startades för digitalisering av Verkotans marknadsföring samt att skapa en bättre användarupplevelse och mervärde för våra kunder med digitala kundservicelösningar. Verkotan ville representera ett nytt testlaboratorium i ännu så länge konservativ industri. Under DiCo-projektet hade Verkotan för avsikt att förbättra sina digitala verktyg och därmed förbättra sin konkurrenskraft. TEKES (nu Business Finland) finansierade projektet.”

Verkotan förbättrade sin interna och externa kommunikation under DiCo-projektet. Som ett konkret exempel har vi lagt till ett digitalt marknadsföringskoncept och en online-chatt på våra webbplatser för en förbättrad och snabbare användarupplevelse och en verklig virtuell kontakt med våra kunder. Även genom att följa data kunde vi förstå våra besökare på webbplatsen bättre och nu erbjuda dem det bästa värdet med vårt innehåll. Dessutom automatiserades och synkroniserades våra marknadsföringsprocesser med effektiva digitala verktyg.

WePe- Bärbara enheters prestanda (Wearables's Performance) 2015−2016

”WePe-projektet startades för att utveckla Over-the-Air-testsystem för bärbara enheter (”wearables”). Det stödde standardiseringsarbete för trådlös prestanda för bärbara enheter, utveckling av systemarkitektur och även hantera pilotfall för nya användningsfall av ända-till-ända i laboratoriet. Det finska Finansieringsorganet för teknik och innovation (TEKES) har garanterat finansiering av WePe R&D projektet.”

Detta projekt förbättrade kvaliteten och tillförlitligheten av trådlösa nätverks prestanda i bärbara enheter. Dessutom gav standardiserade trådlösa prestandatester i laboratoriemiljö konkurrenskraft till företag på denna marknad. Som ett resultat av detta projekt fick Verkotan sitt första patent beviljat 2018-12-14.

ELY-projekt 2019−2021, utveckling av testservice för aktiva antenner

ELY-centrum (Centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö) och den Europeiska regionala utvecklingsfonden  (ERDF) ger utvecklingsbidrag för små och medelstora företags investeringar och utvecklingsåtgärder. Dessa stöd beviljas för företag med en ny verksamhet, som vill förnya sin verksamhet och investera i tillväxt, särskilt på global nivå.”

För basstationernas aktiva antenntestning sker inte längre 5G-testningen genom traditionell kabelanslutning utan via luftgränssnitt. Dessutom har inom 5G frekvensområdet ökat betydligt. Tack vare dessa ändringar kräver även den mobila enhetens prestandatester för luft nya typer av testtjänster med uppdaterad testutrustning. När det gäller dessa nya testtjänster kommer Verkotan Oy att undersöka möjligheterna till ytterligare internationalisering.

ELY-projekt 2018−2020, nya testtjänster för 4G och 5G IoT-enheter

ELY-centrum (Centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö) och den Europeiska regionala utvecklingsfonden  (ERDF) ger utvecklingsbidrag för små och medelstora företags investeringar och utvecklingsåtgärder. Dessa stöd beviljas för företag med en ny verksamhet, som vill förnya sin verksamhet och investera i tillväxt, särskilt på global nivå.”

Verkotan ansökte om finansiering för ett projekt kallat ”Tillhandahålla ny testtjänst för 4G och 5G IoT-enheter (Providing New Testing Services for 4G and 5G IoT Devices)”. Detta består i att söka affärsmöjligheter för testning av 4G och 5G IoT-enheter globalt samt investeringar på nödvändig utrustning för denna typ av testning. Målet är att lära sig om marknaden och möjliggöra nya testtjänster för oss. Det här projektet avslutades i september 2019.

ELY-projekt 2016−2018, Tillhandahålla testtjänster för bärbara enheter globalt (Providing Testing Services for Wearables Globally)

ELY-centrum (Centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö) och den Europeiska regionala utvecklingsfonden  (ERDF) ger utvecklingsbidrag för små och medelstora företags investeringar och utvecklingsåtgärder. Dessa stöd beviljas för företag med en ny verksamhet, som vill förnya sin verksamhet och investera i tillväxt, särskilt på global nivå.”

Verkotan ansökte om bidrag från ELY-centrum och ERDF. Det finansierade projektet kallades, ”Tillhandahålla testtjänster för bärbara enheter globalt (Providing Testing Services for Wearables Globally)”. Projektet startades 2016 och avslutades i oktober 2018. Under den här tid sökte Verkotan efter globala affärsmöjligheter för testtjänster för bärbara enheter (”wearables”) och projektet omfattade även utrustningsinvesteringar. På grund av finansieringen kunde vi utöka våra testtjänster till bärbara enheter (”wearables”) bland andra trådlösa enheter.

ELY-projekt 2014, Lansering och utveckling av OTA- testverksamhet (Launch and development of OTA-testing business)

Verkotan Oy mottog bidrag för företagsutveckling och för lansering och utveckling av OTA-testverksamheten. Verkotan Oy tillhandahåller mobila enhetstesttjänster åt enhetstillverkare och teleoperatörer. Verkotan är den enda ackrediterade operatören i Norden som erbjuder OTA-testning.